vefxistyaosani
sarCevi
1. dasawyisi
2. ambavi rostevan arabTa mefisa
3. rostevan mefisagan da avTandilisagan nadiroba
4. naxva arabTa mefisagan mis ymisa vefxistyaosnisa
5. TinaTinisagan avTandilis gagzavna mis ymis saZebrad
6. wigni avTandilisa Tavis ymaTa Tana
7. avTandilisagan mis ymisa Zebnad waslva
8. ambavi avTandilisa, asmaTs rom eubnebis qvabSigan
9. Seyra tarielisa da avTandilisa
10. tarielisagan Tavis ambis mboba, odes avTandils uambo
11. ambavi tarielis gamijnurebisa, pirvel rom gamijnurda
12. wigni nestan - darejanisa sayvarelsa Tana miwerili pirveli
13. wigni tarielisa sayvarelsa Tana miwerili pirveli
14. wigni tarielisa xataelTa Tana da kacis gagzavna
15. nestanisagan tarielis xmoba
16. wigni xataelTa mefisa, tarielis winaSe mowerili
17. tarielisa da nestanis piris - pir Seyra
18. tarielisagan xataeTs waslva da didi omi
19. wigni tarielisa indoT mefis winaSe da gamarjvebiT Semoqceva
20. wigni nestan-4307arejanisa sayvarelsa Tana mowerili
21. tarielis tirili da dabneda
22. wigni tarielisa sayvarelsa Tana miwerili
23. rCeva nestan-4307arejanis gaTxovebisa
24. tarielisa da nestan-4307arejanis TaTbiri da gamorCeva
25. xvarazmSas Svilis indoeTs moslva saqorwilod da tarielisagan misi moklva
26. ambis cnoba tarielisagan nestan - darejanis dakargvisa
27. ambavi nuradin-4324ridonisa, odes tariel Seeyara
28. Svela tarielisagan fridonisa
29. fridonisagan nestan-4307arejanis ambis mboba
30. ambavi avTandilisa arabeTs Seqcevisa
31. daTxova avTandilisa rostevan mefesTana da vaziris saubari
32. avTandilisagan Sermadinis saubari
33. anderZi avTandilisa rostevan mefis winaSe, odes gaipara
34. locva avTandilisa
35. cnoba rostevan mefisagan avTandilis gaparvisa
36. waslva avTandilisagan tarielis Seyrad meored
37. povna avTandilisagan dabnedilis tarielisa
38. mboba tarielisagan lom - vefxis daxocvisa
39. aqa tarielisagan da avTandilisagan qvabs mislva da asmaTis naxva
40. waslva avTandilisagan fridonisasa
41. avTandilisagan fridonisas mislva, tariels rom gaeyara
42. waslva avTandilisagan nestan-4307arejanis saZebrad da qaravanTa Seyra
43. ambavi avTandilisagan gulanSaros mislvisa
44. fatmanisagan avTandilis gamijnureba
45. wigni fatmanisa avTandilTana samijnuro
46. wigni avTandilisa fatmanis pasuxad miwerili
47. fatmanisagan nestan-4307arejanis ambis mboba
48. ambavi nestan-4307arejanisa qajTagan Sepyrobisa
49. wigni fatmanisa nestan-4307arejanis winaSe miwerili
50. wigni nestan-4307arejanisa fatmanTana
51. wigni nestan-4307arejanisa sayvarelTan miwerili
52. wigni avTandilisa fridonTan miwerili
53. waslva avTandilisa gulanSaroT da tarielis Seyra
54. tarielisa da avTandilisagan waslva fridonisasa
55. TaTbiri nuradin-4324ridonisa
56. TaTbiri avTandilisa
57. TaTbiri tarielisa
58. tarielisagan zRvaTa mefisas mislva
59. qorwili tarielisa da nestan-4307arejanisa fridonisagan
60. samTaganve qvabs mislva da muniT arabeTs waslva
61. qorwili avTandilisa da TinaTinisa arabTa mefisagan
62. tarielisagan indoT mefis sikvdilis cnoba
63. tarielisagan indoeTs mislva da xataelTa damorCileba
64. qorwili tarielisa da nestan-4307arejanisa
65. dasasruli
67. SoTa rusTaveli