ავთანდილისაგან ფრიდონისას მისლვა, ტარიელს რომ გაეყარა