ვეფხისტყაოსანი
სარჩევი
1.  დასაწყისი
2.  ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა
3.  როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა
4.  ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა
5.  თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად
6.  წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა
7.  ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასლვა
8.  ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან
9.  შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა
10.  ტარიელისაგან თავის ამბის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო
11.  ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა, პირველ რომ გამიჯნურდა
12.  წიგნი ნესტან - დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი
13.  წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი
14.  წიგნი ტარიელისა ხატაელთა თანა და კაცის გაგზავნა
15.  ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა
16.  წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი
17.  ტარიელისა და ნესტანის პირის - პირ შეყრა
18.  ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი
19.  წიგნი ტარიელისა ინდოთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა
20.  წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მოწერილი
21.  ტარიელის ტირილი და დაბნედა
22.  წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა მიწერილი
23.  რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა
24.  ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა
25.  ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა
26.  ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან - დარეჯანის დაკარგვისა
27.  ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა
28.  შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა
29.  ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა
30.  ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა
31.  დათხოვა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა და ვაზირის საუბარი
32.  ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი
33.  ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, ოდეს გაიპარა
34.  ლოცვა ავთანდილისა
35.  ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა
36.  წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ
37.  პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა
38.  მბობა ტარიელისაგან ლომ - ვეფხის დახოცვისა
39.  აქა ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა
40.  წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა
41.  ავთანდილისაგან ფრიდონისას მისლვა, ტარიელს რომ გაეყარა
42.  წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა
43.  ამბავი ავთანდილისაგან გულანშაროს მისლვისა
44.  ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება
45.  წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო
46.  წიგნი ავთანდილისა ფატმანის პასუხად მიწერილი
47.  ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა
48.  ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა
49.  წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანის წინაშე მიწერილი
50.  წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა
51.  წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთან მიწერილი
52.  წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთან მიწერილი
53.  წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა
54.  ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა
55.  თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა
56.  თათბირი ავთანდილისა
57.  თათბირი ტარიელისა
58.  ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა
59.  ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან
60.  სამთაგანვე ქვაბს მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა
61.  ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან
62.  ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა
63.  ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება
64.  ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა
65.  დასასრული
67.  შოთა რუსთაველი